Acasa Editorial ROMANIA A FOST VANDUTA! CONSTITUTIA TARII NOASTRE RECUNOASTE SUVERANITATEA UNIUNII EUROPENE

ROMANIA A FOST VANDUTA! CONSTITUTIA TARII NOASTRE RECUNOASTE SUVERANITATEA UNIUNII EUROPENE

Ordonanta de urgenta privind controlul si avizare investistiilor directe din Romania Versus Controlul de Investitii din Spania

de Mario Ernest Caloianu
1 comentarii

Exista patru surse pe care le recomand pentru a trage concluzii prin procesul de compartie.

INDIC:

1.OUG ul 46/2022
2. Legea ce guverneaza investitia directa in Spania

3. REGULAMENTUL (UE) 2019/452 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 19 martie 2019 de stabilire a unui cadru pentru examinareainvestițiilor străine directe în Uniune .

4. Constitutia Romaniei.

UE spune clar ca normele sunt aplicabile in statele membre, prin adaptare la specificul legislativ, economic,  politic si social al fiecarei tari. Dar,  pentru ca exista un mare dar, Constituitia Romaniei spune la articolulul 148:

 Ca urmare a aderării, prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum şi celelalte reglementări comunitare cu caracter obligatoriu, au prioritate faţă de dispoziţiile contrare din legile interne, cu respectarea prevederil actului de aderare.

TITLUL VI
Integrarea euroatlantică

ARTICOLUL 148

Integrarea în Uniunea Europeană

(1) Aderarea României la tratatele constitutive ale Uniunii Europene, în scopul transferării unor atributii catre instituţiile comunitare, precum şi al exercitării in comun cu celelalte state membre a competenţelor prevăzute în aceste tratate, se face prin lege  adoptată în sedinta comună a Camerei Deputaților şi Senatului, cu o majoritate de două treimi din numărul deputaţilor şi senatorilor
(2) Ca urmare a aderării, prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum şi celelalte reglementări comunitare cu caracter obligatoriu, au prioritate faţă de dispoziţiile contrare din legile interne, cu respectarea prevederilor actului de aderare.
(3) Prevederile alineatelor (1) şi (2) se aplică, în mod corespunzător, şi pentru aderarea la actele de revizuire a tratatelor constitutive ale Uniunii Europene.
(4) Parlamentul, Președintele României, Guvernul si autoritatea judecătorească garantează aducerea la îndeplinire a obligaţiilor rezultate din actul aderării şi din prevederile aliniatului 2

(5) Guvernul transmite celor două Camere ale Parlamentului proiectele actelor cu caracter obligatoriu înainte ca acestea fie supuse aprobarii institutiilor Uniunii Europene.

ARTICOLUL 149

Aderarea la Tratatul Atlanticului de Nord

Aderarea României la Tratatul Atlanticului de Nord se face prin lege adoptată în ședinta comună a Camerei Deputaților și  Senatului, cu o majoritate de două treimie din numărul deputaţilor şi senatorilor. 

Asadar,  intr-un final, Uniunea Europeană comandă clar orice în tara noastra

Ceea ce mi se pare senzationaleste ca , studiind in detaliu Constitutia Spaniei, am vrut să  gasesc termenii Uniune Europeana si NATO, si in ce context sunt utilizati,

precum si daca exista o influenta directa a NATO, sau UE  in legea fundamentala a acestui stat membru UE siNATO ( de vazuthttps://www.lamoncloa.gob.es/documents/constitucion_es1.pdf)
Ce sa credeti?

NU!!!!

Singura utilizare a UE in constitutia spaniola face referire la datoria publica ,care nu trebuie sa depaseasca  indicele Uniunii Europene!

Atat!

Deci se poate sa fii membru UE fara sa-ti vinzi tara catre UE!

DAR NU LA NOI!

CAT DE DOBITOCI SI VANZATORI POT FI UNII, ASTFEL INCAT SA PUNA UE DEASUPRA PROPRIEI CONSTITUTII??

NOTĂ: (material/ sursa studiu.)

Romania:

OUG 46/2022

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) investitor străin:

1. persoană fizică, care nu este cetățean al unui stat  membru al Uniunii Europene, care a realizat sau intenționează realizeze o investiție străină directă în România;
2. persoană juridică, al cărei sediu social nu se află într-un stat membru al Uniunii Europene, care a realizat sau intenționează realizeze o investiție străină directă în România;
3. persoană juridică, al cărei sediu social se afla intr-un stat membru al Uniunii Europene, care a realizat sau intenționează realizeze o investiție străină directă în România, în care este exercitat în mod direct sau indirect controlul de către: o persoană fizică ce nu este cetatean  al unui stat membru al Uniunii Europene, o persoană juridică al cărei sediu social nu se află într-un stat membru al Uniunii Europene sau o altă entitate juridică, fărăpersonalitate juridică, organizată în temeiul legilor unui stat care nu este membru al Uniunii Europene;
4. administrator judiciar al unei entități fără personalitate  juridică ce a realizat sau intentioneaza  realizeze o investiție străină directa în România sau o persoană aflată întro poziție similară, dacă aceasta nu este cetățeanal Uniunii Europene, în cazul unei persoane fizice sau dacă aceasta nu are sediul social într-un stat membru al Uniunii Europene, in cazul  unei persoane juridice, sau dacă aceasta entitate a fost constituită în temeiul legilor unui stat care nu este stat membru al Uniunii Europene; 

b) investiție străină directă investiție de orice natura efectuată de un investitor străin cu scopul de a stabili sau de a menține legături durabile și directe între investitorul străin și intreprinderea vizată sau o unitate organizatorica separată a unei întreprinderi, cărora le sunt puse la dispoziție aceste fonduri sau urmează le fie puse la dispoziție pentru desfasurarea unei activități economice in Romania , și care îi permit investitorului străin sa exercite un control asupra administrarii intreprinderii.

O investiție străină directă se efectuează, de asemenea, când există o schimbare în structura de proprietate a unui investitor străin persoană juridica dacă această schimbare în ceea ce priveste  persoana juridică face posibilă exercitarea  unui control, în mod direct sau indirect, de către o:

1. persoană fizică ce nu este cetățean al unui stat  membru al Uniunii Europene;
2. persoană juridică al cărei sediu social nu se află într-un stat membru al Uniunii Europene sau 
3. altă entitate juridică, fără personalitate juridica, organizată în temeiul legilor unui stat care nu este membru al Uniunii Europene;
c) investiție nouă investiție inițială în active corporale și necorporale aflate în acelasi perimetru, legate de demararea activității unei întreprinderi noi, extinderea capacității unei întreprinderi existente, diversificarea productiei unei întreprinderi prin produse care  nu au fost fabricate anterior sau o schimbare fundamentală a procesului general de producție al unei întreprinderi existente. Înființarea unei noi întreprinderi reprezintă crearea unui nou amplasament pentru desfasurarea activității pentru care se solicită finantarea, independent din punct de vedere tehnologic  de alte unități existente. Extinderea capacității unei întreprinderi existente reprezintă mărirea capacității de producție în amplasamentul existent datorată existentei unei cereri neonorate. Diversificarea producției unei întreprinderi existente reprezintă obținerea de produse sau servicii care nu erau realizate anterior înunitatea respectivă;
d) control – definit potrivit prevederilor art. 9 alin. (5) și (6) din Legea concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările si completarile  ulterioare;
e) întreprinderedefinită potrivit prevederilor art.  2 din Legea nr.21/1996, republicată, cu modificările si completarile  ulterioare;
f) Comisia pentru examinarea investițiilor straine directe, denumită, în continuare, CEISD sau Comisiaorgan colegial fără personalitate juridică, aflat în subordinea Guvernului  României, care are ca atribuții examinarea investițiilor străine directe conform prevederilor Regulamentului și ale prezentei ordonanțe de urgență și emiterea avizelor de examinare;
g) cerere de autorizare a investiției străine directecererea depusă de către persoanele prevazute la lit. a) la CEISD, având ca obiect autorizarea unei investiții străine directe potrivit prevederilor art. 3 și 9. 

Articolul 3

Investiții străine directe supuse autorizării

(1) Sunt supuse examinării și avizării CEISD investițiile străine directe definite la art. 2 lit. b) și investițiile noi definite la art. 2 lit. c) care:

a) au ca obiect domeniile de activitate prevazute la art. 2 din Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Țării nr. 73/2012 referitoare la aplicarea art. 6 alin. (9) din Legea Concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin raportare la criteriile prevăzute la art. 4 din Regulament; și
b) a căror valoare depășește pragul de 2.000.000 de euro, calculat la cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României valabil pentru ultima zi a exercițiului financiar din anul anterior realizării operațiunii.
(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1) lit. b), pot fi supuse examinării și avizării CEISD, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, și investitiile străine directe care nu depășesc pragul de 2.000.000 euro, dacă, prin natura sau efectele sale potențiale, raportat la criteriile prevazute la art. 4 din Regulament, pot avea impact asupra securității sau ordinii publice sau  prezintă riscuri la adresa acestora.
(3) În cazul în care o investiție străină directă realizata  de către un investitor străin are ca rezultat modificarea controlului efectiv al unei/unor întreprinderi, în sensul prevederilor art. 9 alin. (1) din Legea nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare  cuprinzând și operațiunile care conduc la crearea de societăți în comun, astfel cum sunt prevăzute în Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completarile ulterioare, iar obiectul de activitate se circumscrie domeniilor stabilite la art. 2 din Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Țării nr. 73/2012, investitorul străin va depune cerere de autorizare în condițiile prezentei  ordonanțe de urgență, indiferent dacăre prezinta sau nu o concentrare economică în sensul  Legii nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
(4) În cazul în care o investiție străină directa constituie, în același timp, și o concentrare economica care intră sub incidența Legii nr. 21/1996, republicată, cu modificările si completarile ulterioare, investitorul străin va depune atât o cerere de autorizare în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, cât și o notificare a unei concentrări economice însensul Legii nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. În acest caz procedura prevăzută de Legea nr. 21/1996, republicată, cu modificările si completarile  ulterioare, va fi finalizată în functie de decizia cu privire la soluționarea cererii de autorizare emise în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență.

Spania:

Legea stabilește un regim liber al mișcărilorde capital în Spania, cu puține excepții de la anumite investiții străine care sunt supuse controlului. Pe scurt, acestea sunt:

Acele investiții prin natura, forma, sau conditia  lor de realizare, afectează sau pot afecta activități legate, chiar dacă doar ocazional, cu exercitarea puterii publice, sau activitati care afectează sau pot afecta ordinea publică, siguranța și sănătatea publică.

Acele investiții străine din afara UE sau EFTA dacă investește întro serie de sectoare: infrastructură critică și tehnologie, sectoare cu dublă utilizare, furnizare de inputuri critice, sectoare cu acces la informații sensibile și mass –media. Investitorul este controlat de un guvern străin.

Acele investiții străine în activități legate direct de Apărarea Națională, precum cele destinate producției sau comerțului cu arme, muniții, explozivi și materiale de război.

Acele investiții în activități legate de arme si munitii de uz civil.

Decretul Regal-Lege 8/2020, din 17 martie și11/2020, a introdus articolul 7 bis din Legea19/2003, din 4 iulie, privind regimul juridic al mișcărilor de capital și al tranzacțiilor economice în străinătate. Regimul de liberalizare se suspendă pentru investițiile straine efectuate de rezidenți din afara UE șiAELS, care trebuie facă obiectul unei proceduri de autorizare, cu condiția respectării prevederilor secțiunii 1 (definiția investiției straine). 

Are loc în oricare dintre sectoarele definite in sectiunea 2 (infrastructuri critice, tehnologii critice și produse cu dublă utilizare, sectoare cu acces la informații sensibile, provizii esentiale sau mijloace de comunicare) și poateafecta securitatea, ordinea sau sănătatea publica și/sau  Investitorul îndeplinește o serie de caracteristici definite în secțiunea 3 (dacă estede natură publică, printre altele).”  

In  REGULAMENTUL (UE) 2019/452 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 19 martie 2019

de stabilire a unui cadru pentru examinarea investitiilor străine directe în Uniune

SPUNE:

Articolul 4

Factori care pot fi luați în considerare de statul membru sau de Comisie

(1)   Pentru a stabili dacă o investiție străină directa este de natură afecteze securitatea sau ordinea publică, statele membre și Comisia pot lua în considerare efectele sale potențiale printre  altele asupra:

(a) infrastructurii critice, fie ea fizică sau virtuala , inclusiv infrastructura din domeniul energiei, al transporturilor, al apei, al sănătății, al comunicațiilor, al massmediei, al prelucrării sau stocării datelor, infrastructura aerospațială, infrastructura din domeniul apărării sau infrastructura electorala ori financiară, asupra instalațiilor sensibile,  precum și asupra terenurilor si proprietatilor  imobiliare, esențiale pentru utiluzarea unei astfel de infrastructuri;
(b) tehnologiilor critice și produselor cu dubla utilizare, astfel cum sunt definite la articolul 2 punctul 1 din Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului , inclusiv tehnologiile inteligenței artificiale, ale roboticii, ale semiconductorilor și ale securității cibernetice, tehnologiilor aerospatiale tehnologiilor din domeniul apararii și din cel al stocării energiei, tehnologiilor cuantice și nucleare, precumși nanotehnologiilor și biotehnologiilor;
(c) aprovizionării în ceea ce privește factorii de producție critici, inclusiv energia sau materiile  prime, precum și asupra securității materiale;
(d) accesului la informații sensibile, inclusiv la date cu caracter personal, sau asupra capacitatii  de a controla aceste informații; sau
(e) libertății și pluralismului massmediei.

(2)   Pentru a stabili dacă o investiție străină directa este de natură afecteze securitatea sau ordinea publică, statele membre și Comisia pot lua în considerare, în special:

(a) dacă investitorul străin este controlat direct sau indirect de guvernul unei țări terțe, inclusiv de organisme de stat sau de forțele armate ale acesteia, inclusiv prin structura de proprietate sau prin finanțări semnificative;
(b) dacă investitorul străin a fost deja implicat în activități care afectează securitatea sau ordinea publică într-un stat membru; sau 
(c) dacă există un risc serios ca investitorului strain  desfășoare activități ilegale sau infractionale. 

Dragi romani, sa fii stat membru al UE nu înseamnă să fi vasalul intereselor altori puteri ,sau al intereselor altor state!
Membru UE si NATO înseamnă să te așezi la acea „Masă Europeană” având drepturi egale!
Negocierea întrării în UE și NATO a fost făcută de niște ” polititicieni” idioți ,lipsiti de principii ,care nici măcar nu au inteles ce „vând „.
UE trebuie sa fie Uniunea Statelor Suverane Europene, în care identitatea fiecărui stat trebuie păstrată în întregime!
ROMÂNIA E PRINTRE PUTINELE ,SAU DACA NU ,UNICUL STAT CARE ARE POZITIE DE VASAL!
Nu sunt contra UE! Sunt pro-UE cu drepturi egale!
Soluția,pentru a ajunge în această poziție, nu este în UE, ci în țară!
Schimbați acești conducatori vânzători de români!

 

stiri din muntenia logo

Salut 👋
Îmi pare bine să te cunosc.

Înscrie-te pentru a primi ultimele noutati în căsuța de email, în fiecare saptămână.

Nu facem spam! Citește politica noastră de confidențialitate pentru mai multe informații.

1 comentarii

Andrei 29 aprilie 2022 - 11:35

Filiala AUR aplaudă frenetic această postare care e, cum să spun eu, un fel de răzvrătirea județului Teleorman față de DSV-ul care le cere să dea cu var ca în Topârceanu. Pfffff!

Raspunde

Publica comentariul

Alte stiri din aceeasi categorie